Leken i skogen gör barnen mer jämställda - DN artikel

 

Att förskolegårdar är konstruerade så att det bjuds in till "färdiga lekar" visste många av oss redan av egen erfarenhet (eller hur?) men jag tänkte att detta är ett alltid aktuellt ämne att diskutera och se som ett viktigt uppdrag i förskolan att förändra.

Men det är också ett uppdrag förskolorna har; att hjälpa barnen genom att ge dem möjlighet till lek på arenor som inte förstärker könsmönster och roller. Läs nedan och skriv gärna mail eller kommentarer så vi får igång en diskussion!

Denna artikel är avskriven från DN:s hemsida i ämnet "Allt om barn".

"Vanliga lekplatser på förskolor kan förstärka könsrollerna, enligt forskare. 
Klätterställningar, gungor, sandlådor och cyklar – den tillrättalagda miljön på förskolor kan förstärka könsroller och maktstrukturer hos barn. Att i stället leka i skogen kan bidra till jämställdhet, menar forskaren Eva Ärlemalm-Hagsér i DN 2008.

Åtskilliga forskningsrapporter visar att små flickor och pojkar ofta ges helt olika erbjudanden i lek och bemöts med olika förväntningar och krav. Förskolepersonalens egna föreställningar om kön påverkar i hög grad. Barnen lär sig tidigt att smälta in i sitt kön utifrån olika ”förebilder” som de möter i samhället och hemmet.

De agerar tidigt ”könspoliser” gentemot sina kompisar om de vuxna inte går in.

Eva Ärlemalm-Hagsér, adjunkt på Mälardalens högskola och doktorand, har undersökt hur lekmiljöer utomhus förstärker könsroller. Hon menar att förskolegårdens utformning och utrustning ger barnen tydliga signaler om vilken lek som är tillåten och möjlig. En mindre förutsägbar miljö, i exempelvis skogen, skapar lekar där alla kan delta. 

– Barns egna berättelser och observationer av lek, i exempelvis skogen, kan hjälpa oss forskare och pedagoger att förstå vilken roll miljöerna spelar i barnens lek. Hur vissa lekar eller redskap, som bandyklubbor eller cyklar, snabbt blir könskodade av barnen och därmed försvårar gränsöverskridande lek, säger hon. 

Genusarbetet handlar om att skapa trygga individer och lika möjligheter för alla barn – inte ta bort något från barnen säger Eva Ärlemalm-Hagsér.
Mina egna kommentarer:
Det jag har upptäckt som förskollärare i vår kommun när vi hade ett genusprojekt under ett helt år (som har blivit ett medvetet arbetssätt) är att genus lärs in från det vi föds och sitter sedan rotat i ryggraden. Det krävs väldigt medvetna pedagoger och metoder för att hjälpa barnen till det "fri valet" i sin lek.
På Sjöstugan går vi med de äldre barnen till skogen en dag i veckan under vår och höst. Det gör vi mycket för vi tror på den fria lekens möjligheter att utvecklas i en för barnen icke tillrättalagd miljö där alla kan delta. Vi ser otaliga leksituation som kan pågå länge där barnen oavsett kön är med på lika villkor och där det inte finns könskodade leksaker.
Barnen har bättre förutsättningar att utveckla leken och sina roller i skogen än hemma på förskolegården. I skogen tar de till det material som finns, de samarbetar mer och inspirerar varandra.

Genus - föräldrar nr 1

Tänkvärt apropå föräldrar och fördomar...
Ett jämställt bemötande och förhållningsätt till sitt barn handlar om att ge barnet fler möjligheter och stärka barnets självkänsla. Här kommer ett tips från jämställdhetskonsulten Kristina Henkel som har skrivit ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 - om genusfällor och genuskrux i vardagen”.

1. Sonen får alltid kläder med döskallar och dottern får ”fina” kläder

Klädfällan handlar om vad vi bekräftar barnen för. Antingen bekräftar vi dem för deras utseende och då kommer de tro att det är viktigt att vara söt och fin, eller så bekräftar vi dem för deras person och stärker deras självkänsla. Det är ingen slump att de är flickor som bantar och drabbas av ätstörningar. Det kan vi motverka genom att istället intressera oss för barnet bakom kläderna.

Kommentar från mig:
Vuxna kommenterar oftare till flickor om deras kläder och vad de har på sig än vad de gör till pojkar.
Om de vuxna säger något om pojkarnas kläder så är dessa oftast tuffa, häftiga och signalerar styrka och makt genom olika figurer på kläderna.
När vi pratar med flickor om deras kläder kommenterar vuxna oftare färg valet ex rosa, att kläderna är fina, gulligt mönster och figurerna på flickornas kläder är oftast söta djur, seriefigurer som prinsessor, Hello Kitty osv.

Pojkar bekräftas oftast för vad de gör och flickor för vad de har på sig...TÄNKVÄRT!!