Valprogrammet är tryckt o nu finns det i pappersformat!

Centerpartiet i Gnesta Kommun
Hela kommunen skall leva
CENTERPARTIET i gnesta VILL: • Förenkla för byggande och boende i hela kommunen. • Åstadkomma byggnation i kommunens mindre orter genom att sälja
färdiga tomter för självbygge.
• Tillåta strandnära boende på vissa områden inom kommunen. • Uppdra åt Gnesta Hem och andra byggföretag att uppföra
trygghetsboende för äldre även i de mindre orterna. • Trygga och utveckla servicenivån i hela kommunen.
Infrastruktur
Bredbandsutbyggnaden måste fullföljas så att hela kommunen täcks av
möjligheterna att koppla upp sig. Hela landsbygden måste få tillgång till
denna teknik, inte minst för de företag som vill utveckla sin verksamhet
där.
CENTERPARTIETs Mål är:
• En snabb och säker dataförbindelse till alla hushåll i kommunen.
• En väl utbyggd kollektivtrafik, med möjlighet till efterfrågestyrd
trafik.
• Tätare turer för den spårbundna trafiken och ett väl utbyggt cykel-vägnät
t. ex. till Björnlunda, Dammhagen och Klämmingsberg/Norrtuna.
Näringsliv/ Jobb och företag
Gnesta kommun ska var länets företagsvänligaste kommun, som erbjuder
gynnsamma förutsättningar för både befintliga och nystartade företag. Det
är företagen i kommunen som är grunden för kommunens utveckling.
Därför måste Gnesta kommun aktivt både underlätta för befintliga
företag, stötta nystartade företag och personer som vill starta eget.
Utökat samarbete mellan kommunens företagare/näringslivet
och Frejaskolans högstadium inför PRAO och gymnasieval är en
förutsättning.
Centerpartiet i Alternativa energilösningar / kommunens miljökrav
CENTERPARTIET VILL:
Stimulera utvecklingen av alternativa energilösningar.
• Avgiftsbefria bygglov för energikällor som vindkraft och solenergi.
• Utveckla hushållning av vatten och energi i kommunens fastigheter.
• Ha tydliga miljökrav vid upphandling av mat och andra varor.
Kommunens verksamheter ska ha tillgång till närproducerad mat -
kortare transporter. En medvetenhet kring hållbar utveckling i alla
verksamheter.
Lära för livet – goda utbildningsmöjligheter
Våra barn och ungdomar ska ha en trygg och jämställd förskoleoch
skolmiljö med fokus på entreprenörskap redan från tidiga
åldrar. Utbildning och arbete är en självklarhet även om man har ett
funktionshinder och bor i Gnesta kommun.Vi uppmuntrar till fler
alternativa förskolor i vår kommun.
CENTERPARTIET VILL:
• ha ett större samarbete mellan näringslivet och skolan i Gnesta
kommun.
• Bevara de små skolorna
• Ha samarbete redan från grundskolan med universitet och högskola,
vilket bidrar till att vidare studier känns naturliga.
Mats Klasson Agneta Andersson Håkan Ekstrand Anders Davidsson Lena Lindberg Ingalill Fredriksson Alexandra Pettersson
Gnesta Kommun
Fritid/föreningsliv
För Centerpartiet är föreningsråden inom idrott och kultur viktiga
kuggar i arbetet för föreningslivet.
CENTERPARTIET VILL:
• Ha ett förbättrat och rättvist stöd till föreningslivet.
• Prioritera utbyggnad av en ny träningshall.
• Bevara grönområden för det rörliga friluftslivet.
• Utveckla ett ungdomsråd i Gnesta där våra ungdomar kan vara med
och påverka utvecklingen i vårt samhälle under demokratiska former
Kultur
CENTERPARTIET VILL:
• Arbeta för att utveckla Gnestas bibliotek till Medborgarhus/
Kulturhus. Med ett utbud byggt på mångfald och gemenskap för alla i
kommunen.
• Ta till vara den skaparlust och kreativitet som blomstrar i
Kulturskolan och bland de lokala konstnärerna och hantverkarna.
• Ge kulturen mer utrymme i skolan och förskolan så att unga får
utvecklas i kreativitet och tolerans.
• Skapa enkla och tydliga regler för kultursponsring.
Per Dellrud Lill Björk Peter Vårenius Östen Udin
Yvonne Nordström Pettersson Carl Olausson Mona Edlundh Gustafsson
Familjelivet
Vi anser att vårdnadsbidraget är en viktig del av familjers inflytande av
hur man löser det egna livspusslet. För oss är valfrihet det självklara.
Vi tror på att människor kan välja själva vilken typ av barnomsorg och
äldreomsorg de vill ha.
CENTERPARTIET VILL:
• stärka föräldrarnas ansvar för sina barns uppväxt och utbildning.
• Uppmuntra en Öppen förskola i Familjecentralens lokaler för att
skapa naturliga mötesplatser för föräldralediga.
• Erbjuda stöd och utbildning till föräldrar som behöver stöd i sin
föräldraroll.
• Bevara RUT-avdraget.
För Centerpartiet är det en självklarhet att
vilja välja
få välja
kunna välja
på så sätt sätter vi människan i centrum med
frihet, trygghet och mångfald
Centerpartiet i Gnesta Kommun
Här kommer en kopiering av valprogrammet:

Centerpartiet i Gnesta Kommun
Hela kommunen skall leva

CENTERPARTIET i Gnesta VILL:
• Förenkla för byggande och boende i hela kommunen.
• Åstadkomma byggnation i kommunens mindre orter genom att sälja
färdiga tomter för självbygge.
• Tillåta strandnära boende på vissa områden inom kommunen.
• Uppdra åt Gnesta Hem och andra byggföretag att uppföra
trygghetsboende för äldre även i de mindre orterna.
• Trygga och utveckla servicenivån i hela kommunen.
Infrastruktur
Bredbandsutbyggnaden måste fullföljas så att hela kommunen täcks av
möjligheterna att koppla upp sig. Hela landsbygden måste få tillgång till
denna teknik, inte minst för de företag som vill utveckla sin verksamhet
där.
CENTERPARTIETs Mål är:

• En snabb och säker dataförbindelse till alla hushåll i kommunen.
• En väl utbyggd kollektivtrafik, med möjlighet till efterfrågestyrd
trafik.
• Tätare turer för den spårbundna trafiken och ett väl utbyggt cykel-vägnät
t. ex. till Björnlunda, Dammhagen och Klämmingsberg/Norrtuna.
Näringsliv/ Jobb och företag

Gnesta kommun ska var länets företagsvänligaste kommun, som erbjuder
gynnsamma förutsättningar för både befintliga och nystartade företag.
Det är företagen i kommunen som är grunden för kommunens utveckling.
Därför måste Gnesta kommun aktivt både underlätta för befintliga
företag, stötta nystartade företag och personer som vill starta eget.
Utökat samarbete mellan kommunens företagare/näringslivet
och Frejaskolans högstadium inför PRAO och gymnasieval är en
förutsättning.
Centerpartiet i Alternativa energilösningar / kommunens miljökrav
CENTERPARTIET VILL:

Stimulera utvecklingen av alternativa energilösningar.
• Avgiftsbefria bygglov för energikällor som vindkraft och solenergi.
• Utveckla hushållning av vatten och energi i kommunens fastigheter.
• Ha tydliga miljökrav vid upphandling av mat och andra varor.
Kommunens verksamheter ska ha tillgång till närproducerad mat -
kortare transporter. En medvetenhet kring hållbar utveckling i alla
verksamheter.
Lära för livet – goda utbildningsmöjligheter
Våra barn och ungdomar ska ha en trygg och jämställd förskoleoch
skolmiljö med fokus på entreprenörskap redan från tidiga
åldrar. Utbildning och arbete är en självklarhet även om man har ett
funktionshinder och bor i Gnesta kommun.Vi uppmuntrar till fler
alternativa förskolor i vår kommun.
CENTERPARTIET VILL:

• ha ett större samarbete mellan näringslivet och skolan i Gnesta
kommun.
• Bevara de små skolorna
• Ha samarbete redan från grundskolan med universitet och högskola,
vilket bidrar till att vidare studier känns naturliga.
Fritid/föreningsliv

För Centerpartiet är föreningsråden inom idrott och kultur viktiga
kuggar i arbetet för föreningslivet.
CENTERPARTIET VILL:

• Ha ett förbättrat och rättvist stöd till föreningslivet.
• Prioritera utbyggnad av en ny träningshall.
• Bevara grönområden för det rörliga friluftslivet.
• Utveckla ett ungdomsråd i Gnesta där våra ungdomar kan vara med
och påverka utvecklingen i vårt samhälle under demokratiska former
Kultur

CENTERPARTIET VILL:

• Arbeta för att utveckla Gnestas bibliotek till Medborgarhus/
Kulturhus. Med ett utbud byggt på mångfald och gemenskap för alla i
kommunen.
• Ta till vara den skaparlust och kreativitet som blomstrar i
Kulturskolan och bland de lokala konstnärerna och hantverkarna.
• Ge kulturen mer utrymme i skolan och förskolan så att unga får
utvecklas i kreativitet och tolerans.
• Skapa enkla och tydliga regler för kultursponsring.
Familjelivet

Vi anser att vårdnadsbidraget är en viktig del av familjers inflytande av
hur man löser det egna livspusslet. För oss är valfrihet det självklara.
Vi tror på att människor kan välja själva vilken typ av barnomsorg och
äldreomsorg de vill ha.
CENTERPARTIET VILL:

• stärka föräldrarnas ansvar för sina barns uppväxt och utbildning.
• Uppmuntra en Öppen förskola i Familjecentralens lokaler för att
skapa naturliga mötesplatser för föräldralediga.
• Erbjuda stöd och utbildning till föräldrar som behöver stöd i sin
föräldraroll.
• Bevara RUT-avdraget.
För Centerpartiet är det en självklarhet att
vilja välja
få välja
kunna välja
på så sätt sätter vi människan i centrum med
frihet, trygghet och mångfald
Centerpartiet i Gnesta Kommun